Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Hollants

Artikel 1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Hollants gesloten overeenkomsten en gelden ook voor eventuele uit de opdracht voortvloeiende aanvullende- en/of vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet aanvaard. Deze voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van Advocatenkantoor Hollants maar tevens voor alle natuurlijke- en rechtspersonen die direct of indirect en op welke wijze dan ook betrokken zijn bij de door Advocatenkantoor Hollants te verrichten dienstverlening. Voor zover een dienst valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) past Advocatenkantoor Hollants de regels van die wet toe. Bij het verlenen van een opdracht aan Advocatenkantoor Hollants geeft opdrachtgever aan dit kantoor toestemming om de noodzakelijke persoonlijke gegevens te verwerken, volgens de regels van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Tevens is van toepassing het Privacy statement van Advocatenkantoor Hollants, gepubliceerd op de website www.advocatenkantoorhollants.nl

Artikel 2 Inspanningsverbintenis

Voor alle diensten van Advocatenkantoor Hollants geldt dat deze een inspanningsverbintenis betreffen. Dat betekent dat Advocatenkantoor Hollants voor haar diensten geen resultaat kan garanderen.

Artikel 3 Informatieverstrekking

De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig aan Advocatenkantoor Hollants alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Advocatenkantoor Hollants is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van Advocatenkantoor Hollants leiden.

Artikel 4 Stichting Beheer Derdengelden en verrekening

Advocatenkantoor Hollants zal bedragen ten behoeve van de opdrachtgever laten ontvangen door de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Hollants. Advocatenkantoor Hollants bevordert dat aan de opdrachtgever toekomende bedragen zo snel mogelijk aan de opdrachtgever worden doorbetaald. Door het verstrekken van een opdracht verleent de opdrachtgever reeds nu toestemming de door Advocatenkantoor Hollants en/of Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Hollants ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen bedragen, te verrekenen met bedragen die de opdrachtgever op basis van ontvangen declaraties aan Advocatenkantoor Hollants verschuldigd is.

Artikel 5 Bewaartermijn dossier

Advocatenkantoor Hollants bewaart ieder dossier na beëindiging van de werkzaamheden voor de opdrachtgever gedurende minimaal 5 jaar, waarna het haar vrijstaat het dossier te vernietigen.

Artikel 6 Honorarium en verschotten

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Hollants dient te betalen, berekend op basis van de bestede tijd in overeengekomen eenheden, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, en vermeerderd met BTW. Advocatenkantoor Hollants is gerechtigd jaarlijks het overeengekomen tarief met een indexcijfer aan te passen. Door Advocatenkantoor Hollants ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten (o.a. griffierechten, uittreksels GBA en KvK, deurwaarderskosten) zullen separaat in rekening worden gebracht, evenals noodzakelijke reiskosten. Honorarium en verschotten mogen en zullen tussentijds en bij voorkeur maandelijks in rekening worden gebracht. Door de opdrachtgever betaalde voorschotten worden verrekend bij tussentijdse- en einddeclaraties. Met betrekking tot rechtsbijstand die valt onder de Wet op de Rechtsbijstand gelden de wettelijke bepalingen en de regelingen van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.nl.

Artikel 7 Betaling

Advocatenkantoor Hollants hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke van tijdige betaling is Advocatenkantoor Hollants gerechtigd haar diensten op te schorten, voor zover zij daarmee niet in strijd handelt met de regels voor de advocatuur, en wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. Advocatenkantoor Hollants is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd die 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 50,00. Verrichte betalingen worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en incassokosten en daarna op de openstaande hoofdsom.

Artikel 8 Klachtenregeling

Advocatenkantoor Hollants hanteert een kantoorklachtenregeling, die van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Hollants en de cliënt. Een klacht dient schriftelijk ingediend te worden t.a.v. de klachtenfunctionaris. Wanneer de klacht na de interne klachtbehandeling niet tot een oplossing leidt kan de cliënt zijn/haar klacht voorleggen aan de bevoegde civiele rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, dan wel aan het tuchtcollege Raad van discipline van de Orde van advocaten Breda-Middelburg (na tussenkomst van de Deken van de Raad van de Orde). De kantoorklachtenregeling staat vermeld op de website van Advocatenkantoor Hollants, en wordt eveneens op eerste verzoek aan de opdrachtgever toegezonden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Hollants is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met een eventueel eigen risico. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. Indien een door Advocatenkantoor Hollants ingeschakelde derde haar aansprakelijkheid beperkt, op welke wijze dan ook, zal Advocatenkantoor bevoegd zijn deze aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden zonder vooroverleg met de opdrachtgever.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle door Advocatenkantoor Hollants ten behoeve van haar opdrachtgevers uitgevoerde diensten is Nederlands recht van toepassing. Bij enig geschil dat uit de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Hollants en haar opdrachtgever zal voortvloeien is uitsluitend de rechtbank te Breda bevoegd daarvan kennis te nemen, dan wel ter uitsluitende keuze van Advocatenkantoor Hollants de rechtbank die volgens de vigerende competentieregels bevoegd is.


Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor Hollants (ogv art. 6.28 Verordening op de advocatuur)

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Hollants en de cliënt.
2. Advocatenkantoor Hollants draagt zorg voor klachtenafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.
3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.
4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten.
5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
3. Advocatenkantoor Hollants heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke instantie een klacht die na de behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

Artikel 5 Interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt deze voorgelegd aan mw. mr. Hollants, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Art. 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht volgens de interne klachtenregeling. Ieder draagt zijn/haar eigen kosten.

Art. 7 Verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Art. 8 Klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Privacy Statement Advocatenkantoor Hollants